Idén till i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnet är hela tiden i centrum.

Ledarna i I Ur och skur strävar efter 
- att se till barnets olika utvecklingsnivåer
- att vara nära barnet för att se dess behov, erfarenheter och förmågor
- att förstå att barnen lär på olika sätt och under olika betingelser.
I naturen blir mötet med den nya omgivningen en plats för aktivt sökande. Barnen tar initiativ och är aktiva i sin lek och lärsituation. I Ur och Skurs ledare är barnens vägledare och följeslagare.

Mål I Ur och Skur
I Ur och Skurs mål är att, med läroplanen (Lpfö-18) som grund, ge barnen

  • kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • grunden till ett livslängt intresse för friluftsliv.